Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Informacja o MGOPS w tekście odczytywalnym maszynowo

Data publikacji: 2021-03-29

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu obejmuje swym działaniem Miasto i Gminę Jastrowie. Głównym zadaniem Ośrodka jest przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych u rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej, zdrowotnej. Ośrodek wydaje decyzje administracyjne o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy finansowej lub w naturze. Przyznawane są zasiłki stałe, celowe, okresowe, wyżywienia dzieci i dorosłych. Ponadto wydawane są decyzje administracyjne w sprawie usług opiekuńczych, skierowania do Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, umieszczenia i odpłatności w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach. Ponadto wydawane są decyzje kierujące i o odpłatności mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma w zadaniach również wypłacanie stypendiów szkolnych, które przyznawane są na wniosek rodziców lub opiekunów dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznawane i wypłacane są dodatki mieszkaniowe. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu działa Zespół Interdyscyplinarny odpowiedzialny za diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. Jego działalność opiera się na realizacji planu pomocy oraz monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Kolejnym zadaniem Ośrodka jest realizacja świadczeń rodzinnych. Są formą pomocy państwa skierowaną do rodzin spełniających odpowiednie kryteria. Mają one udzielać wsparcia finansowego w wychowaniu dzieci, a także wspomagać osoby starsze i niepełnosprawne.

Ponadto świadczenia rodzinne zajmują się również:

  • Kartą Dużej Rodziny
  • Wielkopolską Kartą Rodziny
  • Świadczeniami wychowawczymi (500+)
  • Świadczeniem „Dobry Start”
  • Funduszem alimentacyjnym

W struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dodatkowo wchodzą:

- Warsztat Terapii Zajęciowej

Celem działalności jest stworzenie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w celu ich usamodzielnienia i aktywnego życia.

- Zespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dzienny Dom pomocy Społecznej w Jastrowiu jest placówką dziennego pobytu.
Do podstawowych zadań należy organizowanie wolnego czasu dla osób samotnych, starszych
w wieku emerytalnym oraz osób starszych z określonym stopniem niepełnosprawności.

Aby starać się o powyższą pomoc musisz spełniać odpowiednie warunki. Twój dochód nie może przekraczać określonych wartości a dodatkowo muszą wystąpić okoliczności zapisane w ustawie o pomocy społecznej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czy możesz skorzystać z interesującej Cię formy pomocy zadzwoń lub napisz do nas. Nasz numer telefonu 67 266-25-26, nasz adres email: sekretariat@mgopsjastrowie.opsinfo.pl  , nasz adres do korespondencji: ul. Poznańska 19 64-915 Jastrowie

Dokumenty możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeśli posiadasz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany możesz przesłać dokumenty mailem lub złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00