Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Świadczenia >> Pomoc dla kombatantów

Kombatanci i niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz inne osoby uprawnione do pomocy pieniężnej ze środków budżetowych, znajdujących się w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, do każdego wniosku o udzielenie pomocy winny dołączać stanowisko kierownika MGOPS w Jastrowiu, zawierające informację o sytuacji rodzinnej i materialnej zainteresowanego, oraz o pomocy udzielanej przez ośrodek pomocy społecznej, a także opinię co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej.