Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Deklaracja dostępności (www.mgopsjastrowie.opsinfo.pl)

Data publikacji: 2020-03-05

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mgopsjastrowie.opsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-10 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Skoczek (Koordynator ds. dostępności architektonicznej) , sekretariat@mgopsjastrowie.opsinfo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 266 29 49 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 19, 64-915 Jastrowie

Do budynku głównego prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od ul. Poznańskiej oraz wejście tylne (od podwórza) do którego można się dostać przez główna bramę. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Do wejścia głównego prowadzi jeden stopień oraz podjazd dla wózków inwalidzkich o pochylności 4%. Do wejścia tylnego prowadzi próg w drzwiach o wys.2 cm. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. Do budynku Dziennego Domu Pomocy Społeczne prowadzi 1 wejście. Dojście do wejścia możliwe jest od podwórza. Do wejścia Dziennego Domu Pomocy Społecznej prowadzi próg o wys. 2cm. Ze względu na lokalizację siedziba MGOPS w Jastrowiu posiada parking ogólnodostępny. Parking znajduje się od strony podwórka – wjazd poprzez główna bramę ( brak oznaczenia parkingu dla osób niepełnosprawnych). Biuro podawcze znajduje się w holu przy wejściu do budynku głównego Urzędu. Sekretariat Kierownika MGOPS, Dział Świadczeń Społecznych jak również Dział Świadczeń Rodzinnych znajduje się na pierwszym piętrze Budynek nie posiada windy więc osoby niepełnosprawne na wózkach nie maja możliwości dostać się na piętro. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika pełniącego dyżur na parter Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W MGOPS Jastrowie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku MGOPS nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W wyznaczonym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu spotkania. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i niedosłyszących. Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi .

Warsztat Terapii Zajęciowej Ul. Kolejowa 5, 64-915 Jastrowie

Budynek położony jest przy ul. Kolejowej 5. Dojazd do niego możliwy jest autem, busem, lub pieszo. Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się w odległości nie przekraczającej 1 km. Miejsce parkingowe usytuowane jest bezpośrednio przy terenie budynku. Brak wyznaczonego miejsca dla OZN. Ciąg pieszy prowadzi do wejścia głównego, które jest zadaszone i czytelnie oznakowane. Drzwi wejściowe oszklone, dostosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Przeszklenia nie sa oznaczone kontrastowo. Pochylnia z prawej strony wejścia głównego umożliwia samodzielny dostęp dla OZN. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczen budynku. Aranżacja przestrzeni budynku jest parterowa/jednokondygnacyjna. Korytarz jest odpowiednio szeroki, bez progów. Z korytarza prowadzą wejścia do pracowni poprzez drewniane drzwi oznakowane obrazkami. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich. Brak też jest dostępu do informacji głosowych, oraz tłumacza języka migowego. Dwóch pracowników posiada ukończony kurs języka migowego. Obiekt posiada toaletę dla OZN. Brak systemu przyzywowego. Korytarz wyposażony jest w oznaczenia drogi ewakuacyjnej. Na jego końcu znajduje się drugie wyjącie ewakuacyjne z budynku z zewnętrznymi schodami.

Zespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach, Nadarzyce 78, 64-915 Jastrowie

Budynek Zespołu Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach znajduje się przy drodze dojazdowej do Jednostki Wojskowej 21 Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach. Budynek ZMCHiS w Nadarzycach ma jedno wejście główne zlokalizowane od strony parkingu, który znajduje się na terenie działki ZMCHiS w Nadarzycach. Na parkingu znajdują się cztery miejsca parkingowe bez oznaczeń dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia prowadzi jeden stopień o wysokości 15 cm. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Zespół Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku ZMCHiS Nadarzyce nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Otwórz deklarację dostępności strony www.mgopsjastrowie.opsinfo.pl