Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Powrót

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Data publikacji: 2021-10-05

Logo flaga i herb PL

W związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" Gmina i Miasto Jastrowie uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania:   800 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania:    1 000 000,00 zł

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest udzielenie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy rodzinom w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Założenia programu „Posiłek w szkole i w domu” stanowią trzy moduły każdy kierowany do innej grupy osób:

  1. moduł  dla dzieci i młodzieży,
  2. moduł dla osób dorosłych,
  3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

W ramach modułów 1 i 2 program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. posiłek,
  2. świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy),
  3. świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

 Za realizację zadań wynikających z modułów 1. i 2. odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Koordynatorem modułu 3 Programu na szczeblu administracji rządowej jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Wsparcia finansowego w ramach modułu 3 programu udziela się organom prowadzącym :

  1. publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  2. publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i szkołach. Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 792,00 zł, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (528,00 zł), określonego w art. 8   ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Za realizację programu odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu mieszczący się przy ul. Poznańskiej 19, numer telefonu 67 266-25-26

Tablica o dofinansowaniu
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...