Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu

UWAGA

Data publikacji: 2022-04-29

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje o zmianach w organizacji pracy.

Od 4 maja 2022 r. przyjmowanie interesantów i wniosków odbywa się następująco:

Pracownicy Socjalni

Poniedziałek - Piątek od 7.00 - 11.00

Świadczenia Rodzinne

Poniedziałek od 7.00 - 14.30
Wtorek –Piątek od 7.00 - 11.00

Kasa

Poniedziałek od 11.00 - 14.30
Wtorek –Piątek od 7.00 - 11.00

Po tych godzinach wnioski prosimy umieszczać w urnie.

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-06-30

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrowiu informuje, że jest możliwość dożywiania dzieci w szkole
od 2 września 2022r. pod warunkiem złożenia podania do tutejszego Ośrodka do dnia 15.08.2022r. Złożenie podania po tym terminie wiąże się z wydaniem decyzji od 15 września 2022r.
Dziękujemy za współprace w roku szkolnym 2021/2022
oraz
Życzymy Wszystkim dzieciom i ich opiekunom bezpiecznych wakacji, pełnych słońca i wielu niezapomnianych przygód.

                                                 Kierownik MGOPS

                                                 Agata Skoczek

 

Grafika

Załączniki:

 1. Podanie (plik pdf 241KB)
 2. Oświadczenie (plik pdf 307KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-06-27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, że Organem właściwym do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze (500+)  na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022r. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

                                                                                                       Kierownik

                                                                                                   Agata Skoczek

 

Ogłoszenie Caritas

Data publikacji: 2022-06-20

W dniach od 20 czerwca - 22 czerwca 2022 r. w magazynie Caritas przy ul. 1-go Maja 5 (Ośrodek Zdrowia) w Jastrowiu będzie wydawana żywność z POPŻ.

Żywność wydawana będzie zgodnie z poniższym planem w godzinach:

od 830 do 1600  każdego dnia

Plan wydawania żywności (zgodnie z adresem zamieszkania)

20.06.2022 (poniedziałek) - M.Konopnickiej, Al. Wolności, Świetojańska, Przemysłowa, Narutowicza, Słowackiego, Hajda, Ptusza, 10-go Pułku Piechoty, Gdańska, Jedności Robotniczej, Dworcowa, 2-go Lutego, Kolejowa

21.06.2022 (wtorek) - 1-go Maja, Mickiewicza, Grunwaldzka, Urocza, Górzna, Brzeźnica, Samborsko, Ukraina, Jagiellońska, Roosevelta, Kilińszczaków, Poznańska, Kilińskiego

22.06.2022 (środa) - Wojska Polskiego i inne

    Caritas Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-04-25

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu dnia 2 maja 2022r. Ośrodek będzie nieczynny.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2022-04-15

Montaż oświetlenia awaryjnego w budynku Zespołu Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia (plik pdf 254KB)
 2. Załacznik nr 1 (plik pdf 216KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 200KB)
 4. Unieważnienie postępowania (plik pdf 267KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2022-04-15

Renowacja pomieszczenia kuchennego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz renowacja pomieszczeń w Zespole Mieszkań Chronionych i Socjalnych w Nadarzycach

Załączniki:

 1. Specyfikacja zamówienia (plik pdf 314KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 217KB)
 3. Protokół z otwarcia kopert (plik pdf 315KB)
 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 370KB)

INFORMACJA

Data publikacji: 2022-04-14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu w dniu 15 kwietnia 2022r.
będzie czynny do godz. 12.00.

                              

                                                                                                              Kierownik MGOPS

                                                                                                                Agata Skoczek

 

Pomoc prawna w zakresie dziedziczenia i spraw majątkowych

Data publikacji: 2022-04-13

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lipce zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu złotowskiego na warsztaty.

Plakat

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2022-04-07

Jastrowie, 07 kwiecień 2022 r.


Zapytanie ofertowe


Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa ziemniaków na potrzeby żywieniowe
dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu


I. Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 19
64-915 Jastrowie
tel. 67 266 25 26
e-mail:sekretariat@mgopsjastrowie.opsinfo.pl
osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Iwona Fiołek– intendent.
 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziemniaków na potrzeby zbiorowego żywienia
 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009  z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG


III. Warunki realizacji:

1. Zamówione ziemniaki winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego
transportem Wykonawcy i na jego koszt.
2. Przedmiot zamówienia – regularne bulwy z płytkimi oczkami, nie ciemniejące po ugotowaniu, dobrej jakości, ze zbiorów tegorocznych, racjonalnie nawożonych mineralnie, przechowywane w temperaturze odpowiedniej dla danego gatunku, pakowane po 50 kg.
3. Przewozy będą dokonywane samochodem przystosowanym do przewozu żywności.
4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych produktów w przypadku ich złej jakości.
5. Dostawa będzie odbywała się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, zgłoszona telefonicznie na minimum1-4 dni wcześniej przed wymaganą dostawą.
6. Wykonawca wystawi fakturę VAT na dokonany zakup.
7. Płatność – przelewem
8. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.08.2022 r.

 

IV. Kryterium wyboru oferty – cena 100%

1. Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie.


V. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (zał.1).
2. Oferta powinna być:
-     posiadać datę sporządzenia;
-     zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, e-mail;
-     być podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

 

VI. Miejsce i termin składania oferty:

1. Formularz ofertowy (zał. 1) należy złożyć w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu, ul. Poznańskiej 19, 64-915 Jastrowie w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 r. do godziny 12.00, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta cenowa na ziemniaki”.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 kwietnia 2022 r. O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą elektronicznie lub pisemnie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

                                                                                                           KIEROWNIK MGOPS

                                                                                                                Agata Skoczek

                                                                                                           

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy- załacznik nr 1 (plik pdf 298KB)
 2. Protokół z otwarcia kopert (plik pdf 331KB)
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 334KB)

RACHUNEK BANKOWY POMOC DLA UCHODŹCÓW NA TERENIE GMINY JASTROWIE

Data publikacji: 2022-03-09

Informujemy, że Gmina i Miasto Jastrowie utworzyła specjalnie dedykowane konto bankowe na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy.

DANE RACHUNKU:

Gmina i Miasto Jastrowie

ul. Gdańska 79

64 – 915 Jastrowie

NUMER RACHUNKU: 13 8935 0009 0000 1094 2000 0600

tytuł przelewu: darowizna – pomoc dla uchodźców Jastrowie

WAŻNE!

Przy wpłatach w kasie Banku Spółdzielczego w Jastrowiu nie pobierane są dodatkowe opłaty, wykonując przelew opłata zgodna jest z cennikiem banku zleceniodawcy.

Informacje dostępne pod linkiem:

http://www.jastrowie.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=211&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=3498

Konto bankowe

Ogłoszenie Caritas

Data publikacji: 2022-03-09

W dniach od 10 marca - 18 maraca 2022 r. w magazynie Caritas przy ul. 1-go Maja 5 (Ośrodek Zdrowia) w Jastrowiu będzie wydawana żywność z POPŻ.

Żywność wydawana będzie zgodnie z poniższym planem w godzinach:

od 900 do 1200   i  od 1300 do 1600     każdego dnia

Plan wydawania żywności (zgodnie z adresem zamieszkania)

10.03.2022 (czwartek) - M.Konopnickiej, Świętojańska

11.03.2022 (piątek) - Gdańska, Jedności Robotniczej

14.03.2022 (poniedziałek) - Grunwaldzka, Mickiewicza, Urocza, Górzna

15.03.2022 (wtorek) - 10-go Pułku Piechoty, Kilińszczaków, Poznańska

16.03.2022 (środa) - 1-go Maja, Narutowicza, Przemysłowa, Słowackiego, Wojska Polskiego

17.03.2022 (czwartek) - Jagiellońska, Roosevelta, Brzeźnica, Samborsko

18.03.2022 (piątek) - 2-go Lutego, Al. Wolności, Dworcowa, Hajda, Kolejowa, Kilińskiego, Ptusza i inne

                       Caritas Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu

DOPOSAŻAMY MIEJSCA NOCLEGOWE

Data publikacji: 2022-03-01

Gmina i Miasto Jastrowie przygotowuje ewentualne miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy szukających pomocy na terenie naszej gminy.

Jesteśmy gotowi zapewnić bezpieczny nocleg dla tych osób, jednak do pełnego wyposażenia i zapewnienia odpowiednich warunków brakuje konkretnych przedmiotów:

- nowe kołdry

- nowe poduszki

- nowa pościel

- nowe prześcieradła 90x200

- nowe  koce

- nowe ręczniki

- czajniki elektryczne

- warnik 15l

- lampki nocne

Jeśli ktoś z Państwa ma niepotrzebne, oczywiście w pełni sprawne: pralkę i kuchenkę mikrofalową to również zachęcamy do oddania tych sprzętów na powyższy cel, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym tej kwestii z pracownikiem MGOPS.

Apelujemy do mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie, ludzi dobrej woli o pomoc w pełnym przygotowaniu tych miejsc noclegowych dla osób potrzebujących i prosimy o kontakt w tym zakresie z kierownik MGOPS w Jastrowiu: Panią Agatą Skoczek: 67 266 25 26

Lista ofert spełniających wymagania formalne

Data publikacji: 2022-02-16

prefs

Dot. Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu partnerskiego pn. "Aktywna integracja w Gminie Jastrowie", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Konkurs zamkniety nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/22 w ramach osi priorytetowej 7 - Włączenie społeczne, Działanie 7.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, iż do realizacji projketu pn. "Aktywna Integracja w Gminie Jastrowie", zostały wybrane oferty złożone przez:

1. STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH DLA REGIONY "ROZWÓJ" ul. Jaśminowa 2  64-930 Dolaszewo

2. A-KWADRAT Klaudia Kaczmarek ul. Żeleńskiego 6/1 64-920 Piła

                 

                                                                                                                        Kierownik MGOPS

                                                                                                                          Agata Skoczek

Dot. Wypłaty Dodatku Osłonowego

Data publikacji: 2022-02-14

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, że wypłaty dodatku osłonowego będą realizowane  po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Wielkopolskiego.

O terminie wypłat będziemy informować na bieżąco.

                                                                                                            

                                                                                            Kierownik MGOPS

                                                                                              Agata Skoczek

Informacja o wyniku naboru

Data publikacji: 2022-02-07

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu - księgowa.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru (plik pdf 274KB)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Data publikacji: 2022-02-03

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu - księgowa.

Załączniki:

 1. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (plik pdf 246KB)

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Data publikacji: 2022-02-03

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więciej, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze wzgledu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkajacych z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

https://wspierajseniora.pl

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - plakatSolidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów - plakat

Ogłoszenie o naborze

Data publikacji: 2022-01-25

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu na stanowisku księgowa.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 167KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2022-01-18

prefs

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO WSPÓLNEGO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1637KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2022-01-12

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż zatrudni osobę na stanowisku pracownik socjalny.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 834KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...