Przetargi


wsteczWstecz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2012-07-05

Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy i Miasta Jastrowie

MGOPS/ 1/2012
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kieniewicza 19
64-915 Jastrowie
REGON: 004611380
NIP: 765-101-45-09
tel. (67) 2662526 faks (67) 2662526
www. mgopsjastrowie.opsinfo.pl
e-mail: mgops_jastrowie@poczta.onet.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY I MIASTA JASTROWIE ”

CPV: 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami.)

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia: usługi
Miejsce ogłoszenia: Biuletyn Zamówień Publicznych, www. mgopsjastrowie.opsinfo.pl
oraz tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
Wartość zamówienia publicznego: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 €
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej „SIWZ”, składa się z:
 INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW
Załączniki - formularze:
Nr 1 – Formularz oferty przetargowej
Nr 2 – Oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nr 3 – Oświadczenie o transporcie
Nr 4 – Oświadczenie o stosowanych opakowaniach spełniających normy sanitarne.
Nr 5 – Projekt umowy
Cena: bezpłatna
Sporządził: Barbara Rzemykowska
Zatwierdził w dniu 05.07.2012 Jarosław Janusiak – Kierownik MGOPS w Jastrowiu
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi Wykonawcom, oraz udostępni treść wyjaśnień na stornie internetowej, bez ujawniania źródeł zapytania.
4. Na dwa dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Każda taka modyfikacja staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i opublikowania na stronie internetowej.
5. Jeżeli modyfikacja treści SIWZ jest istotna i prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający opublikuje stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przesunie termin składania ofert.

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kieniewicza 19
64-915 Jastrowie
REGON: 004611380
tel. (67) 2662526, faks (67) 2662526
e-maill : mgops_jastrowie@poczta.onet.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy:

 Dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy i Miasta Jastrowie ok. 100 obiadów w tym:
 w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu ok.45 obiadów,
 w Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu ok. 25 obiadów,
 w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy ok. 20 obiadów,
 w filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Samborsku ok. 10 obiadów,
Obiad dwudaniowy musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.
Obiady dwudaniowe przygotowywane i dowożone przez dostawcę winny być urozmaicone tj. każdego dnia winien być przygotowany inny zestaw i nie mogą się powtarzać w ciągu jednej dekady danego miesiąca. Dostawca każdorazowo z tygodniowym wyprzedzeniem przedłoży Zamawiającemu jadłospis na kolejne dwa tygodnie , celem akceptacji.
Posiłki Wykonawca dostarczać będzie w godzinach pomiędzy 1100 – 1400 własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. O czystość termosów, ich wyparzanie i dezynfekcję zadba dostawca. Dostawca dostarczy w jednorazowych naczyniach ze sztućcami jednorazowymi (naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi) lub w naczyniach wielokrotnego użytku posiadających wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi oraz odbierze zużyte naczynia jednorazowe z resztkami posiłków po ich spożyciu.
Dostawca ponosi odpłatność za wynajem pomieszczeń do wydawania posiłków. Odpłatność za wynajem wynosi miesięcznie w czasie realizacji zamówienia tj 03 września 2012 do 22 grudnia 2013 w :
- Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrowiu – 500,00 za dany miesiąc - brutto
- Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu - 300,00 za dany miesiąc - brutto
- Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy – 100,00 za dany miesiąc- brutto
- filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Samborsku – 100,00 za dany miesiąc- brutto

Szczegółowe wymagania dotyczące obiadów.

Każdy obiad będzie się składał z dwóch ciepłych dań + kompot .
Pierwsze danie – zupa,
Drugie danie – dania mięsne z kaszą, ryżem ziemniakami (zamiennie), makaron, dania mączne (pierogi, kopytka, placki itp.) surówki lub jarzyny oraz kompot.
Ustala się obowiązującą gramaturę posiłków:
- zupa – co najmniej 500 ml;
- dania mięsne – co najmniej 100 gram;
- ryż, makaron z owocami, serem – co najmniej 400 gram;
- pierogi, racuchy, itp.- co najmniej 300 gram
- placki ziemniaczane, bigos, fasolka – co najmniej 300 gram;
- gulasz itp. – co najmniej 150 gram;
- kasza, ryż, ziemniaki – co najmniej 200 gram;
- surówka lub jarzyna – co najmniej 100 gram;
- kompot – co najmniej 150 ml

Ilość dożywianych uczniów około 100

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówionych posiłków, w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego.

Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków.

2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV: 55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych
55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół

3. Zakres zadań obejmuje:

Przygotowanie i dostarczenie do szkół podstawowych i gimnazjum posiłków w ramach dożywiania uczniów do szkół :
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrowiu
- Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
- filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Samborsku
oraz wydawanie ich w :
- Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy
- filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Samborsku


IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: 03 września 2012 roku do 22 grudnia 2013 roku – od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają następujące warunki:
1) od co najmniej 2 lat prowadzą działalność w branży gastronomicznej
2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
3) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia,
4) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie dostarczonych dokumentów.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
1.2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.4. Decyzję właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą spełniania warunków do przygotowywania posiłków i potraw.
1.5. Oświadczenie o transporcie wraz z zaświadczeniem lub decyzją właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności – wg załącznika nr 3
1.6. Oświadczenie, że stosowane opakowania: termosy, skrzynki na pieczywo, naczynia jednorazowe lub wielokrotnego użytku spełniają normy sanitarne – wg załącznika nr 4.
1.7. Zaakceptowany projekt umowy – wg załącznika nr 5.
1.8 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków za ostatnie dwa miesiące. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert .
1.9. Aktualne zaświadczenie ZUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne za ostatnie dwa miesiące. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


2. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.


VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie i muszą być skierowane na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kieniewicza 19, 64-915 Jastrowie

2. Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
Pani Barbara Rzemykowska – samodzielny referent, Pani Małgorzata Charo- referent
wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą
z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Prawa Zamówień Publicznych

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3000zł (słownie trzy tysiące złotych.)

2. Forma wadium
Wadium może być wniesione w :
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Termin i miejsce wniesienia wadium
1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28 8935 0009 0000 1384 2000 0120 przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
2) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 2 SWIZ dokument wadium należy dołączyć do oferty.
3) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania. (art.24 ust. 2 pkt 4)
4) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 tj.:
„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
c) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

4. Zwrot wadium
Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
2. W ofercie wykonawca winien skalkulować cenę jednostkową dla całości przedmiotu zamówienia tj. jednego obiadu dwudaniowego zgodnie z pkt. III SIWZ.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona według treści formularza oferty i jego załączników zamieszczonych
w niniejszej SIWZ.
5. Do oferty wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń oraz wszelkich informacji wymaganych postanowieniami niniejszej SIWZ.
6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach dokumentów poświadczanych
za zgodność z oryginałem podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią firmową i imienną wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się:
7.1. Osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, fundacji, stowarzyszeń itp.;
7.2. Osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
7.3. Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty;
7.4. w przypadku, gdy wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej lub ofertę składa konsorcjum, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników lub uczestników konsorcjum, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników lub uczestników konsorcjum.
8. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane
i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty oraz aby wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty.
9.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
10.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
11.Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Jastrowie” - nie otwierać przed dniem 16 lipca 2012r godz. 10.15” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową wykonawcy.
12.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt. 12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kieniewicza 19, 64-915 Jastrowie
w terminie do dnia 16 lipca 2012 roku do godz. 10.00
2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania.
3. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kieniewicza 19, 64-915 Jastrowie
dnia 16 lipca 2012 roku o godz. 10.15

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w języku polskim
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty tj. wartość za przedmiot zamówienia netto + podatek VAT oraz cena jednostkowa netto +podatek VAT.
2. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe itp.)
3. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny oraz podatków - jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.XIII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,
- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,
- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena 100%
3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów
1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium :
Wartość brutto za realizację całego zamówienia – według następującego wzoru:

najniższa wartość ofertowa brutto
C = ------------------------------------------- x 100pkt ≈
wartość oferty badanej brutto
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
3) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni
od dnia ogłoszenia wyników postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI wymienionej ustawy.


XVIII. Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

XIX. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XXI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń
z Zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
XXIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenie aukcji elektronicznej,


XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Ogłoszenia wyników przetargu

Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych.

XXVI. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.
Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy.
Zał. nr 3 – Oświadczenie o transporcie .
Zał. nr 4 - Oświadczenie o stosownym opakowaniu.
Zał. nr 5 - projekt umowy._______________________________
Podpis Kierownika Zamawiającego

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu. ul. Kieniewicza 19 64-915 Jastrowie tel. (67)266-25-26, (67)266-29-49, (67)266-22-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji