Nabory na stanowiska


Informacja

2020-03-04

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu informuje, iż od dnia 25.02.2020 r. trwa nabór na wolne stawisko pracy.
Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie BIP Ośrodka: https://jastrowiemgops.ssdip.bip.gov.pl/nabory-na-stanowiska-pracy/


OGŁOSZENIE

2020-02-19

dot. Ogłoszenia z dnia 10.02.2020 r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE

2020-02-10

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż zatrudni osobę na stanowisku pomocy administracyjnej.

czytaj całośćczytaj całość...


OGŁOSZENIE

2019-05-13

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż zatrudni osobę na stanowisku kucharz.

czytaj całośćczytaj całość...


OGŁOSZENIE

2019-02-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż zatrudni osobę na stanowisku pracownika socjalnego.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE

2019-01-21

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-12-27

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU

Dołączone pliki:


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

2018-12-20

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
w związku z naborem na wolne stanowisko pracy
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE

2018-12-04

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dołączone pliki:


Informacja o wynikach naboru

2018-08-24

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Lista osób spełniających wymagania formalne

  2018-08-22

  Lista osób spełniających wymagania formalne w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu

  Dołączone pliki:


  INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU

  2017-12-28

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko zostały wybrane 2 Panie

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

   2017-12-18

   Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z naborem na wolne stanowisko pracy
   w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu
   REFERENT (Zespół świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego)
   Nazwa stanowiska
   Informujemy, ze w wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych wymagania formalne spełnili następujący kandydaci - lista w załączeniu

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    OGŁOSZENIE

    2017-12-11

    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż zatrudni osobę na stanowisku pomocy administracyjnej.

    Dołączone pliki:


    OGŁOSZENIE

    2017-12-11

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż zatrudni osobę na stanowisku asystenta rodziny

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie o naborze

    2017-12-01

    KIEROWNIK
    MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU
    OGŁASZA NABÓR
    NA WOLNE STANOWISKO PRACY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
    64-915 Jastrowie, ul. Poznańska 19

    Dołączone pliki:


    INFORMACJA

    2016-03-23

    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż ze złożonych aplikacji na stanowisko pomocy administracyjnej wybrana została kandydatura Pani Pauliny Kowalczyk.
    Wybrana kandydatka spełniła w największym stopniu wszystkie wymagane kryteria.


    OGŁOSZENIE

    2016-03-04

    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż zatrudni osobę na stanowisku pomocy administracyjnej

    czytaj całośćczytaj całość...


    OGŁOSZENIE

    2016-01-21

    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu uprzejmie informuje, iż zatrudni w celu zastępstwa osobę na stanowisku pracownika socjalnego.

    czytaj całośćczytaj całość...


    Informacja o wyniku przeprwadzonego naboru

    2014-05-26

    Informacja o wyniku przeprwadzonego naboru

    Dołączone pliki:


    Lista kandydatów speniających wymagania formalne

    2014-05-16

    Lista kandydatów speniających wymagania formalne

    Dołączone pliki:


    Regulamin naboru kandydatów

    2014-04-30

    Załącznik do zarządzenia nr 23/2013
    Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu
    z dnia 31.12.2013r.
    REGULAMIN
    NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
    W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
    W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU
    ROZDZIAŁ I
    Postanowienia ogólne
    § 1. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska
    urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu zwanym dalej
    „MGOPS” jest otwarty i konkurencyjny.
    2. Kierownicze stanowiska urzędnicze i stanowiska urzędnicze w rozumieniu niniejszego
    Regulaminu, oznaczają stanowiska wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
    2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych
    zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.
    U. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) lub w rozporządzeniu rady Ministrów wydanym na podstawie
    art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
    Nr 223, poz. 1458).
    3. Nabór, o którym mowa w ust. 2, ogłasza i organizuje Kierownik Miejsko Gminnego
    Ośrodka Pomocy Społecznej zwany dalej „Kierownikiem”.
    4. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym stanowiskiem
    urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze
    porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki lub na które
    nie został przeniesiony inny pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku
    urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje
    wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór
    albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.
    5. Naboru nie przeprowadza się w przypadkach określonych w art. 12 ust. 2, art. 20-23
    ustawy wymienionej w ust. 2.
    6. Koordynację spraw związanych z naborem prowadzi pracownik prowadzący sprawy
    kadrowe zwany dalej ”Kadrową”.
    ROZDIAŁ II
    Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej
    § 2. 1. Decyzję o rozpoczęciu naboru podejmuje Kierownik na podstawie pisemnego wniosku
    o zatrudnienie nowego pracownika zawierającego uzasadnienie takiej potrzeby,
    przedstawianego:
    1) przez Kadrową w przypadku wolnego stanowiska kierowniczego oraz samodzielnego
    stanowiska merytorycznego bezpośrednio podlegającemu Kierownikowi,
    2) przez głównego księgowego, w przypadku wolnego stanowiska pracy.
    2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być złożony Kierownikowi co najmniej
    z miesięcznym wyprzedzeniem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
    regulaminu.
    3. Wraz z wnioskiem o zatrudnienie nowego pracownika przedkłada się do zatwierdzenia
    Kierownikowi projekt opisu stanowiska pracy, na który prowadzony jest nabór, zgodnie
    z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku oraz zakres czynności, stanowiący
    załącznik nr 2 do Wniosku.
    Załącznik do zarządzenia nr 23/2013
    Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu
    z dnia 31.12.2013r.
    4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:
    1) nazwę stanowiska pracy,
    2) dokładne określenie zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności na danym stanowisku
    pracy,
    3) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji
    na danym stanowisku pracy.
    5. Zatwierdzenie projektu opisu stanowiska pracy przez Kierownika powoduje rozpoczęcie
    procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy.
    RODDZIAL III
    Powołanie komisji rekrutacyjnej
    § 3. 1. Czynności związane z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze
    stanowiska urzędnicze, przeprowadza komisja rekrutacyjna, zwana dalej Komisją.
    2. Prace Komisji mają na celu wyłonienie kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko
    pracy.
    3. Komisję powołuje Kierownik.
    4. W skład Komisji wchodzą:
    a) Kierownik – Przewodniczący Komisji,
    b) Kadrowa lub osoba upoważniona przez Kierownika – Członek Komisji,
    c) główny księgowa wnioskujący o zatrudnienie lub osoba upoważniona przez Kierownika –
    Członek Komisji.
    5. W uzasadnionych przypadkach Kierownik może uzupełnić skład Komisji o dodatkową
    osobę (eksperta), posiadającego niezbędne kwalifikacje i wiedzę, przydatne w procesie
    przeprowadzania naboru.
    6. W skład Komisji nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo
    powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata, albo pozostaje wobec niego w takim
    stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej
    bezstronności.
    7. Ujawnienie okoliczności w trakcie naboru, o których mowa w ust. 6, powoduje dokonanie
    przez Kierownika odpowiedniej zmiany w składzie Komisji, bez unieważnienia dotychczas
    dokonanych czynności albo powtórzenie czynności dokonanych z udziałem takiej osoby.
    8. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.
    ROZDZIAL IV
    Postępowanie
    § 4. Dokumenty aplikacyjne składane przez kandydatów mogą być przyjmowane tylko po
    umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym
    kierownicze stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
    § 5. 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku
    urzędniczym oraz o naborze na to stanowisko, podlega:
    1) umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”,
    2) ogłoszeniu na tablicy informacyjnej MGOPS,
    3) zgłoszeniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie.
    2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może również być zamieszczone dodatkowo w prasie
    lokalnej lub regionalnej.
    3. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
    Załącznik do zarządzenia nr 23/2013
    Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu
    z dnia 31.12.2013r.
    1) nazwę i adres zakładu pracy,
    2) określenie stanowiska urzędniczego,
    3) określenie wymagań z nim związanych, zgodnie z opisem danego stanowiska,
    ze wskazaniem, które z nich są niezbędne a które dodatkowe,
    4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
    5) wskazanie wymaganych dokumentów,
    6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
    4. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być
    krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w BIP.
    5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
    § 6. 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze
    Komisja dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów pod względem wymagań
    formalnych.
    2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w złożonych aplikacjach
    z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
    3. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia
    kandydatów do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym oraz zakwalifikowanie do
    postępowania kwalifikacyjnego konkursu.
    4. Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
    umieszcza się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń MGOPS. Wzór listy stanowi załącznik Nr 3.
    5. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną
    w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym
    w ogłoszeniu o naborze.
    § 7. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z oceny złożonych aplikacji, gdzie przy ocenie
    kandydata stosuje się system klasyfikacji punktowej stosując skalę od 1 (ocena najsłabsza) do
    5 (ocena najlepsza). Ostatecznym wynikiem oceny jest suma przyznanych kandydatowi
    punktów przez wszystkich członków komisji. Wzór karty pomocniczej do oceny kandydata
    podczas oceny kwalifikacyjnej stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu.
    § 8. 1. Kolejnym etapem postępowania konkursowego jest rozmowa kwalifikacyjna celem
    której jest ocenianie, w rozmowie indywidualnej, posiadanych przez kandydatów kwalifikacji,
    doświadczenia zawodowego oraz ustalenie predyspozycji i umiejętności kandydata,
    gwarantujących prawidłowe wykonanie zadań i obowiązków.
    2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
    1) posiadaną wiedzę kandydata na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której
    kandydat ubiega się o stanowisko,
    2) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez
    kandydata,
    3) cele zawodowe kandydata,
    4) oczekiwania kandydata.
    3. Komisja nie dokonuje wyłonienia kandydata, jeśli w wyniku postępowania kandydat
    uzyskał mniej niż 50 % punktów możliwych do uzyskania w rozmowie kwalifikacyjnej.
    Załącznik do zarządzenia nr 23/2013
    Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu
    z dnia 31.12.2013r.
    § 9. Po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym Komisja wybiera kandydata, który
    w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów z rozmowy
    kwalifikacyjnej.
    § 10. 1. Z czynności przeprowadzonego postępowania Kadrowa sporządza protokół, który
    podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.
    2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:
    1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzony nabór,
    2) skład komisji przeprowadzającej nabór,
    3) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania
    formalne,
    4) imiona, nazwiska i adresy zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
    kandydatów wyłonionych w postępowaniu kwalifikacyjnym i uszeregowanych według ilości
    otrzymanych łącznie punktów w poszczególnych etapach naboru,
    5) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
    6) uzasadnienie dokonanego wyboru.
    3. Wzór protokołu z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik Nr 5
    do regulaminu.
    § 11. 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w postępowaniu
    podlegają włączeniu do jego akt osobowych.
    2. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną zwrócone zainteresowanym.
    § 12. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym
    naborze.
    2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
    1) nazwę i adres jednostki,
    2) określenie stanowiska urzędniczego,
    3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu
    przepisów Kodeksu cywilnego, tj. miejscowość,
    4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru
    na stanowisko.
    3. Wzór informacji stanowi załącznik Nr 6 i 6a do niniejszego regulaminu.
    4. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy informacyjnej MGOPS
    przez okres co najmniej 3 miesięcy.
    ROZDZIAŁ V
    Postanowienia końcowe
    § 13. 1. W przypadku odmówienia przez wyłonioną osobę w drodze naboru nawiązania
    stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród
    najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
    Przepisy § 12 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

    Dołączone pliki:


    Nabór na wolne stanowisko pracy

    2014-04-30

    Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrowiu

    Dołączone pliki:


    Nabór na stanowisko asystenta rodziny

    2012-07-12

    Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu
    ogłasza nabór na stanowisko:
    ASYSTENTA RODZINY

    1. Nazwa i adres Zleceniodawcy:
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    ul. Kieniewicza 19
    64-915 Jastrowie
    2. Określenie stanowiska pracy:
    Asystent rodziny – umowa zlecenie na czas określony od 1 sierpnia 2012 r. do 31.12.2012 r.

    3. Wymagania niezbędne:
    a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
    b) korzystanie w pełni z praw publicznych,
    c) nieposzlakowana opinia,
    d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    e) wykształcenie:
    • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
    • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy
    z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
    • lub wykształcenie średnie i szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
    f) kandydat/ka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona.
    g) kandydat/ka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
    4. Wymagania dodatkowe:
    a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
    b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
    c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami
    i instytucjami pomocy społecznej,
    d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
    e) komunikatywność, zaangażowanie, asertywność,
    f) umiejętność współpracy w zespole,
    g) odporność na sytuacje stresowe,
    h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
    i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,
    j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.
    5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji
    z pracownikiem socjalnym,
    b) opracowanie planu pracy z rodziną,
    c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
    d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;
    e) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
    f) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
    g) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
    h) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
    i) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
    j) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
    i rodzin;
    k) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
    l) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
    m) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku;
    n) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
    o) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
    p) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
    q) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
    6. Wymagane dokumenty:
    1) Curriculum Vitae (CV)
    2) list motywacyjny
    3) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,
    4) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
    5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
    6) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
    7) oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
    8) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
    9) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie MGOPS w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 19 lub pocztą (na adres j.w.) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do dnia 23 lipca 2012 r. do godz. 11.00 (decyduje data wpływu dokumentów do MGOPS w Jastrowiu)
    Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
    Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://www.mgopsjastrowie.opsinfo.pl oraz na tablicy informacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu, ul. Kieniewicza 19.
    Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, Curriculum Vitae(CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r
    o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”
    Kierownik
    M-GOPS w Jastrowiu
    Jarosław Janusiak


    przejdź do góry...

    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu. ul. Kieniewicza 19 64-915 Jastrowie tel. (67)266-25-26, (67)266-29-49, (67)266-22-08

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji